Miscellaneous

Waste-to-power plant set to start operation

The Kathmandu Metropolitan City (KMC) says it is all set to operationalise its waste-to-energy project within 10 days.Waste-to-power plant set to start operation
bookmark
Published at : September 21, 2016
Updated at : September 21, 2016 19:37
Kathmandu

×
Top